Reglementen

OVERWEGINGEN

 • Het Rotterdamse Taxikeurmerk (RTX) is een door de Gemeente Rotterdam goedgekeurd kwaliteitssysteem voor taxichauffeurs. Het Rotterdamse Taxikeurmerk (RTX) is per 1 oktober 2013 verplicht voor alle Rotterdamse taxi's die vervoer willen aanbieden op de openbare weg of op taxistandplaatsen.
 • Chauffeurs komen in aanmerking voor een RTX-vergunning wanneer zij in het bezit zijn van het SKRT-certificaat en zijn aangesloten bij één van de Toegelaten Taxiorganisaties (TTO).
 • Het SKRT-certificaat is een door de Stichting Kwaliteitsverbetering Rotterdamse Taxi uitgereikt keurmerk voor taxichauffeurs.
 • Een chauffeur kan het SKRT-certificaat behalen door met goed gevolg een (mondelinge en schriftelijke) toets af te leggen en de certificaten te behalen van de cursus VWI, levensreddend handelen en AED.
 • Dit reglement omvat procedurele en organisatorische regelingen voor de uitvoering van de toetsen.
 • Dit reglement vervangt alle eerdere reglementen en daarmee samenhangende regelingen.

ARTIKEL 1 EXAMENREGLEMENT

 1. Iedere taxichauffeur die in het bezit is van een chauffeurspas voor het verrichten van taxivervoer op grond van de Wet personenvervoer 2000 en woonachtig is in Nederland, kan zich aanmelden voor het SKRT-examen.
 2. Aanmelding geschiedt op kantoor van de SKRT waarbij de chauffeur het aanmeldingsformulier van de TTO inlevert (zonder TTO-aanmeldingsformulier wordt de aanvraag niet in behandeling genomen).
 3. Bij de mondelinge toets vindt een intake plaats.
 4. De kosten voor elke toets dienen vooraf per PIN betaald te worden.

ARTIKEL 2 INDELING EXAMEN

 1. Het SKRT-examen bestaat uit de volgende onderdelen, die in de volgende volgorde worden doorlopen:
  • mondelinge toets 'Ken je Stad';
  • schriftelijke toets 'Ken je Stad';
  • cursus 'Weerbaarheid, Veiligheid en Integriteit';
  • cursus 'Levensreddend handelen en AED'.
  • ondertekening 'Normen en Waarden Contract'.
 2. In de mondelinge toets wordt kennis getoetst over doorgaande wegen, straten, wijken, bruggen, tunnels, ring Rotterdam, knooppunten, havens, gebouwen en objecten, bezienswaardigheden, hotels, stations, begraafplaatsen en crematoria. Er worden geen vragen gesteld over andere plaatsen dan Rotterdam (behalve crematorium/begraafplaats Scholver). Wel kan er gevraagd worden welke rijksweg naar een bepaalde andere stad leidt. De mondelinge toets duurt 45 minuten.
 3. De schriftelijke toets bestaat uit 60 vragen en wordt (at random) samengesteld uit de beschikbare vragen. De vragen hebben betrekking op stratenkennis, sociale vaardigheden, statuut RTX-Normen en Waarden en taxameter en tariefstelling. De schriftelijke toets duurt 60 minuten.
 4. De SKRT kan van tijd tot tijd nadere eisen stellen aan het verkrijgen van het SKRT-certificaat om te blijven voldoen aan de eisen van de tijd.

ARTIKEL 3 AFWIJKENDE WIJZE VAN EXAMINEREN

 1. De SKRT kan toestaan dat een kandidaat met een beperking het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van de kandidaat. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap dient een deskundigenverklaring te worden overgelegd. De aanpassing kan, ingeval van dyslexie, in ieder geval bestaan uit het voorlezen van de vragen en een verlenging van de duur van de desbetreffende toets. Andere aanpassingen kunnen plaatsvinden op basis van voorstellen in het deskundigenrapport.

ARTIKEL 4 ONREGELMATIGHEDEN

 1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het examen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de SKRT maatregelen nemen.
 2. De maatregelen, bedoeld in het vorige lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn:
  • het toekennen van de score 0 voor een toets;
  • het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen;
  • het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het examen;
  • het bepalen dat het SKRT-certificaat slechts kan worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de SKRT aan te wijzen onderdelen.

ARTIKEL 5 GANG VAN ZAKEN TIJDENS DE TOETSEN

 1. Een kandidaat wordt alleen toegelaten tot het examen indien hij een geldig identiteitsbewijs, rijbewijs en chauffeurspas kan tonen (deze worden gescand en gecontroleerd op verloopdata).
 2. De kandidaat vult voorafgaande aan de toets een inschrijfformulier in. De kandidaat levert bij de administrateur van de SKRT twee pasfoto's in voor de RTX-pas.
 3. Bij de mondelinge toets zijn, naast de examinator en de administrateur, desgewenst afgevaardigden van de TTO's aanwezig die zitting hebben in de Adviesraad. Steekproefsgewijs is bovendien een bestuurslid van SKRT aanwezig.
 4. De kandidaat mag geen papier, hulpmiddelen, informatiedragers en boeken anders dan voorgeschreven of apparatuur waaronder begrepen digitale hulpmiddelen en middelen met een telefoon- of camerafunctie, jassen en tassen meenemen bij het examen.
 5. De toezichthouder(s) van de SKRT mogen materialen en hulpmiddelen tijdens de zitting controleren en algemene aanwijzingen geven.
 6. Na het verstrijken van de examentijd stopt het examen. Nadat al het examenwerk is ingenomen, mag de kandidaat de examenruimte verlaten.
 7. Eenmaal ingeleverd werk mag niet worden gewijzigd of aangevuld.
 8. Examenwerk dat door de kandidaat buiten de examenruimte is gebracht, verliest zijn geldigheid.
 9. Alle opgaven en verstrekte papieren blijven tijdens het examen in de examenruimte.

ARTIKEL 6 VASTSTELLING UITSLAG

 1. De weging van de diverse onderdelen van de mondelinge toets is als volgt:
  Onderwerp Te behalen score
  Alle ziekenhuizen = 8x 2
  Alle NS stations = 8x 2
  Industriegebieden LMO/RMO = 8x 1
  Systeem havennummers LMO/RMO 1
  Wijken = 8 x LMO/RMO 8
  Routes 10
  Knooppunten A-nr's 6
  Hotels 10 LMO/RMO 1
  Begraafplaatsen en crematoria 1
  Toeristische routes en bezienswaardigheden 1
  Vrije vraag 3
 2. De kandidaat is geslaagd voor de mondelinge toets wanneer 29 punten of meer zijn behaald. Wanneer de kandidaat 29 of meer punten heeft gescoord, dan vult de examinator het formulier in met groene pen, in andere gevallen met rode pen. De examinator vermeldt datum en het aantal punten en ondertekent het formulier.
 3. De indeling van de schriftelijke toets is als volgt: 10 vragen over sociale vaardigheden, 8 vragen over het statuut RTX en Normen en Waarden, 34 vragen over stratenkennis en 8 vragen over de taxameter en tariefstelling.
 4. De kandidaat is geslaagd voor de schriftelijke toets wanneer 50 vragen of meer juist zijn beantwoord.
 5. De schriftelijke toetsen worden beoordeeld door drie beoordelaars.
 6. De kandidaat die de toetsen heeft afgelegd is geslaagd indien:
  • voor de mondelinge toets 29 punten of meer zijn behaald;
  • voor de schriftelijke toets 50 punten of meer zijn behaald;
  • actief is deelgenomen aan de cursus 'Weerbaarheid, Veiligheid en Integriteit';
  • actief is deelgenomen aan de cursus 'Levensreddend handelen en AED';
  • het document 'Normen en Waarden Contract' is ondertekend.

ARTIKEL 7 FREQUENTIE EXAMINERING EN HERKANSING

 1. De SKRT biedt 26 keer per jaar de gelegenheid om schriftelijk en mondeling examen te doen.
 2. Kandidaten kunnen per jaar vier keer deelnemen aan de mondelinge en de schriftelijke toets. Wanneer een kandidaat vier keer examen heeft gedaan en nog niet geslaagd is, kan de kandidaat pas na een wachttijd van een jaar opnieuw toetsen afleggen.

ARTIKEL 8 AFGIFTE SKRT-CERTIFICAAT

 1. De kandidaat die voldaan heeft aan de eisen omschreven in artikel 6.6 ontvangt een SKRT-certificaat. De SKRT laat de kandidaat weten wanneer hij het SKRT-certificaat kan ophalen (op woensdagen).
 2. De chauffeur dient tussentijds (in beginsel iedere twee jaar) aanvullende cursus te volgen om te blijven voldoen aan de eisen van de module 'Levensreddend handelen en AED'. Het SKRT-certificaat vervalt indien niet aan deze eisen voldaan wordt.

ARTIKEL 9 BEZWAAR EN BEROEP

 1. Tegen een besluit van de SKRT, bijvoorbeeld een besluit inzake het (niet) verlenen of intrekken van het SKRT-certificaat staat bezwaar en beroep open (zie hiervoor ook het Reglement bezwaarcommissie RTX-keurmerk).
 2. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van de beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt ontvangen te zijn.
 3. Geen bezwaar en beroep kan worden ingesteld tegen een besluit inhoudende een beoordeling van het kennen of kunnen van een kandidaat die ter zake is geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst, dan wel inhoudende de vaststelling van opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of toetsing.

ARTIKEL 10 BEWAREN EN INZIEN SCHRIFTELIJK EXAMENWERK

 1. Het schriftelijk examenwerk en de protocollen van de mondelinge examens worden gedurende ten minste zes maanden na afloop van het examen bewaard. Een kandidaat kan omtrent zijn werk gedurende genoemde periode van zes maanden inlichtingen inwinnen en daarin, na afspraak, inzage krijgen.

ARTIKEL 11 KLACHTEN EN BEZWAAR

 1. Een klacht kan worden ingediend door een email te zenden aan info@skrt.nl onder vermelding van naam- en adresgegevens en het telefoonnummer van de kandidaat.
 2. Tegen een besluit kan bezwaar worden ingediend bij de SKRT. Als de kandidaat het niet eens is met een besluit waarbij het belang van de kandidaat rechtstreeks is betrokken, kan de kandidaat een bezwaarschrift indienen. De kandidaat moet altijd schriftelijk bezwaar maken (een bezwaarschrift indienen).

ARTIKEL 12 ONVOORZIENE GEVALLEN

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van SKRT.
 2. Het bestuur kan de bepalingen uit het reglement wijzigen. Wijzigingen treden in werking na openbaarmaking van de wijzigingen. Openbaarmaking vindt plaats op de website van SKRT (www.skrt.nl).

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

 1. In dit reglement wordt verstaan onder:
  • Aanvrager: de taxichauffeur, die in het bezit is van een RTX-keurmerk dan wel de taxichauffeur wiens aanvraag voor RTX-keurmerk door SKRT geweigerd wordt.
  • Bestuur: het bestuur van de Stichting.
  • Commissie: de bezwaarcommissie van de stichting.
  • Keurmerk: het RTX-keurmerk afgegeven door de stichting.
  • Keurmerkhouder: de taxichauffeur aan wie het RTX-keurmerk is verleend door de SKRT.
  • Normen: het reglement RTX-keurmerk taxivervoer voor taxichauffeurs in de opstap- en belmarkt en het reglement RTX-keurmerk voor taxichauffeurs contractwerk.
  • Stichting: Stichting Kwaliteitsverbetering Rotterdamse Taxi.

ARTIKEL 2 INSTELLING EN TAKEN COMMISSIE

 1. Er is een Commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van het Bestuur op het gebied van door de Stichting genomen beslissing over het waarschuwen omtrent, (niet) verlenen of intrekken van het Keurmerk.
 2. De Commissie toetst of het Bestuur bij de afweging van alle in het geding zijnde belangen in redelijkheid tot het bestreden besluit of het ingenomen standpunt heeft kunnen komen. De Commissie heeft voorts tot taak het horen van de bezwaarde en het uitbrengen van een advies aan het Bestuur over de te nemen beslissing op het bezwaar.

ARTIKEL 3 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE

 1. De leden van de Commissie dienen te beschikken over deskundigheid op het gebied waarop de Stichting actief is.
 2. De Commissie benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
 3. De Commissie bestaat uit drie leden. De leden van de Commissie worden door het Bestuur benoemd uit de leden van de adviesraad van de Stichting.
 4. De benoeming van een lid van de Commissie geschiedt voor een periode van drie jaar. Een lid van de Commissie is terstond herbenoembaar.
 5. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

ARTIKEL 4 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFT

 1. Tegen de beslissing van de Stichting over het waarschuwen omtrent, het (niet) verlenen of het intrekken van het Keurmerk, kan door de Aanvrager of Keurmerkhouder per aangetekende brief aan de Stichting bezwaar worden gemaakt.
 2. Na ontvangst van een bezwaarschrift stelt het Bestuur de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
 3. Binnen zes weken na ontvangst van de adviesaanvraag brengt de Commissie schriftelijk en gemotiveerd advies uit aan het Bestuur en zendt een afschrift van dit advies aan de bezwaarde.
 4. De beslissing op bezwaar wordt door het Bestuur genomen binnen twaalf weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.
 5. Indien het Bestuur het advies van de Commissie niet overneemt, dient het Bestuur dit te motiveren.

ARTIKEL 5 ONDERZOEK

 1. De Commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.
 2. De Commissie heeft het recht getuigen te horen, deskundigen te raadplegen en alle maatregelen te nemen alsmede voorzieningen te treffen die zij nodig acht in het belang van een goed advies.

ARTIKEL 6 HOORZITTING

 1. De Commissie stelt de Aanvrager of de Keurmerkhouder - indien naar haar oordeel noodzakelijk - in de gelegenheid te worden gehoord.
 2. De voorzitter van de Commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waar de bezwaarde in de gelegenheid wordt gesteld te worden gehoord.
 3. Voor de hoorzitting wordt een vertegenwoordiger van het Bestuur uitgenodigd.
 4. De voorzitter nodigt de bezwaarde en de vertegenwoordiger van het Bestuur ten minste twee weken voor de hoorzitting schriftelijk uit. In bijzondere omstandigheden kan de voorzitter afwijken van deze termijn.
 5. Voor het houden van een hoorzitting is vereist dat ten minste de voorzitter en het lid dat tevens optreedt als secretaris aanwezig zijn.
 6. Van het horen wordt een verslag gemaakt, dat aan het advies wordt gehecht. Het verslag bevat een zakelijke vermelding van wat over en weer is gezegd en wat verder ter hoorzitting is voorgevallen.

ARTIKEL 7 ADVIES

 1. De Commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.
 2. De Commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Indien de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.
 3. De Commissie brengt schriftelijk en gemotiveerd advies uit aan het Bestuur. De Commissie adviseert met inachtneming van de Normen. Het advies omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op bezwaar.
 4. Het advies wordt door de secretaris van de Commissie ondertekend.

ARTIKEL 8 SLOTBEPALING

 1. De leden van de Commissie zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat zij in verband met de uitoefening van hun functie omtrent de persoon, de onderneming of de persoonlijke of zakelijke omstandigheden van de Aanvrager of de Keurmerkhouder ervaren of te weten komen.
 2. Dit reglement kan door de Commissie worden gewijzigd na verkregen goedkeuring van het Bestuur.
Bent u een chauffeur en moet u binnenkort de toets voor chauffeurs afleggen?
Corona virus
Geplaatst op 26 maart 2020

SKRT IS met ingang van 3 juni 2020 weer open.


weer geopend.